Algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden van Young Crowds BV, gevestigd te Amstelveen
Versie geldig vanaf 25 mei 2018.
 
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en producten van Young Crowds BV. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Young Crowds BV. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Young Crowds BV behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Young Crowds BV erkend.
1.4 Young Crowds BV garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 
2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Tenzij anders gecommuniceerd, zal Young Crowds B.V. bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de besteller binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Young Crowds BV zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Young Crowds BV geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de site genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 
3. Prijzen 
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief btw.
3.4 Genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
3.5 Verzendkosten naar België zijn verschillend van de Nederlandse verzendkosten.
 
4. Gegevensbeheer 
4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Young Crowds BV, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Young Crowds BV. Young Crowds BV houdt zich aan de Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij daar toestemming voor gegeven wordt.
4.2 Young Crowds BV respecteert de privacy van de gebruikers en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
4.3 Young Crowds BV maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
4.4 Young Crowds BV zal in iedere situatie een verzoek tot inzage, bezwaar, informatie, correctie, verwijdering, overdracht, beperking en bezwaar honoreren conform de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 
5. Overeenkomst 
5.1 Een overeenkomst tussen Young Crowds BV en een klant komt tot stand nadat een bestelling door de klant is geplaatst en door Young Crowds BV op haalbaarheid is beoordeeld.
5.2 Young Crowds BV behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na eenmalige incasso of na vooruitbetaling.
 
6. Afbeeldingen en specificaties 
6.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Young Crowds BV gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 
7. Overmacht 
7.1 Young Crowds BV is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Young Crowds BV alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
7.3 Young Crowds BV behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Young Crowds BV gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
7.4 Indien Young Crowds BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 
8. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 
8.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
8.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Young Crowds BV en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij Young Crowds BV er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
 
Young Crowds BV, Office Parc ‘De Kegel’, Bovenkerkerweg 81-K, 1187 XC Amstelveen
Telefoon 020 441 37 28,  info@youngcrowds.nl,  www.youngcrowds.nl,
ING Bank NL25INGB0004911553, BTW nummer NL821461412B01, KvK-nummer 34364000