Leveringsvoorwaarden
 
Leveringsvoorwaarden van Young Crowds BV, gevestigd te Amstelveen
Versie geldig vanaf 1 januari 2012
 
1. Algemeen
1.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op:
i) alle abonnementsovereenkomsten met betrekking tot materialen die worden uitgegeven door Young Crowds BV, Bovenkerkerweg 81-K, 1187 XC Amstelveen, Kamer van Koophandel nummer: 34364000, BTW nummer: NL821461412B01 en
ii) alle overeenkomsten met betrekking tot de levering van mogelijke welkomstgeschenken en consumentenartikelen door Young Crowds. Op deze Leveringsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing de Algemene voorwaarden welke eveneens te vinden zijn op de website www.youngcrowds.nl. Bij strijdigheid van bepalingen uit de onderhavige Leveringsvoorwaarden en die van de Algemene voorwaarden hebben de laatstgenoemde voorrang.
1.2 De abonnee wordt geacht door het aangaan van een bestelling of abonnement geleverd door Young Crowds, deze Leveringsvoorwaarden te accepteren.
1.3 Young Crowds garandeert dat het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.4 Young Crowds is te allen tijde gerechtigd de inhoud van deze Leveringsvoorwaarden (deels) te wijzigen, waaronder tevens wordt begrepen wijziging van de abonnementsformule, de inhoud van het abonnement of de abonnementsprijs. Door de akkoordverklaring met de toepasselijkheid van deze Leveringsvoorwaarden stemt de abonnee in met dit recht van Young Crowds en met de toepasselijkheid van de door Young Crowds gemaakte wijzigingen op de overeenkomst tussen Young Crowds en de besteller/abonnee, behoudens voor zover deze wijzigingen in strijd zijn met de wet. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden onverkort van kracht.
1.5 De besteller/abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn.
1.6 Young Crowds is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Dan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.
Deze Leveringsvoorwaarden van Young Crowds zijn op aanvraag verkrijgbaar bij:
Young Crowds BV
Klantenservice
Postbus 8146
1180 LC Amstelveen
Telefoon: 020 441 37 28

3. Plaatsen bestelling
Afnemers kunnen bestellingen plaatsen via alle door Young Crowds BV georganiseerde verkoopkanalen. Enig voorbehoud is dat de besteller 18 jaar of ouder dient te zijn. Bestellers die jonger zijn dan 18 jaar, dienen toestemming van hun ouder of voogd te hebben.
 
4. Conformiteit
4.1 Young Crowds BV staat er voor in dat de producten, abonnementen en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
4.2 Young Crowds BV streeft ernaar om de afbeeldingen en beschrijvingen in het aanbod zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Young Crowds BV kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van de producten te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren artikelen.
4.3 Is de afnemer van mening dat Young Crowds BV in gebreke blijft, volgt de afnemer de klachtprocedure zoals hieronder beschreven.
 
5. Prijzen en betalingen
5.1 De vermelde prijzen zijn in euro's en exclusief BTW tenzij anders vermeld. Voor abonnementen geldt dat verzendkosten inclusief zijn, tenzij expliciet anders is vermeld in het aanbod. Voor losse artikelen geldt dat de verzendkosten exclusief zijn, tenzij expliciet anders vermeld in het aanbod.
5.2 Voor aflevering van artikelen op bezorgadressen in het buitenland worden hogere verzendkosten berekend dan in Nederland. Dit wordt, indien van toepassing, expliciet genoemd op de bestelpagina of door Klantenservice bij plaatsing van de bestelling door de afnemer.
5.3 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van aangeboden producten, diensten en abonnementen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven, of andere wettelijke regelingen of bepalingen. In geval van abonnementen die na de eerste termijn automatisch worden verlengd, behoudt Young Crowds BV zich wel het recht voor om in vervolgtermijnen een reguliere prijswijziging door te voeren. Eventuele prijswijzigingen worden altijd minimaal 2 maanden van te voren gecommuniceerd via het colofon van de uitgave. Afnemers van een abonnement dat na verstrijken van de eerste termijn in prijs is verhoogd, kunnen zich tot de vervaldatum van hun abonnement beroepen op de abonnementsprijs zoals die gold bij afsluiting van het abonnement. Als het abonnement na deze vervaldatum een nieuwe verlengingstermijn is ingegaan en de afnemer niet gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om het abonnement op te zeggen, is de nieuwe abonnementsprijs van kracht.
5.4 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Young Crowds BV.
5.5 Betaling van een abonnement geschiedt voorafgaand aan elke abonnementsperiode op een manier die de afnemer heeft geaccepteerd bij het plaatsen van de bestelling (o.a. automatische incasso, iDeal of op rekening). De vervolgtermijnen van het abonnement worden op dezelfde wijze (voor iDeal via automatische incasso) geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer.
5.6 Voor het innen van een automatische incasso is formeel een handtekening van de afnemer vereist. Via internet is deze handtekening (nog) niet fysiek te plaatsen. Afnemers die via de web shop van Young Crowds BV een bestelling plaatsen, gaan ermee akkoord dat het incasso van het opgegeven rekeningnummer wordt uitgevoerd voor het bedrag dat hoort bij het bestelde abonnement.
5.7 Bij niet tijdige betaling, onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, kunnen herinneringskosten in rekening worden gebracht.
5.8 Indien de betaling van een abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Young Crowds BV gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook is Young Crowds BV dan gerechtigd om eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.
 
6. Nieuwe abonnementen en welkomstgeschenken
6.1 Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan.
6.2 Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee het afgelopen half jaar geen abonnement heeft gehad op de uitgave in kwestie. Indien dit wel het geval is, vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk.
6.3 Het welkomstgeschenk zal maximaal 6 weken na ontvangst van betaling van het abonnementsgeld aan de abonnee verzonden worden. Indien de levering van het welkomstgeschenk langer duurt, wordt de afnemer daarvan op de hoogte gesteld.
6.4 De afnemer kan contact opnemen met info@youngcrowds.nl indien het welkomstgeschenk beschadigd wordt afgeleverd.
6.5 De aanbieding ten behoeve van een welkomstgeschenk is geldig zolang de voorraad strekt. Indien het betreffende welkomstgeschenk niet meer voorradig is, heeft de afnemer recht op een alternatief geschenk of artikel dan wel de betreffende korting, een en ander ter keuze van de afnemer.
6.6 Young Crowds BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijn van een welkomstgeschenk.
 
7. Duur van het abonnement
7.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de in het aanbod vermelde periode en wordt daarna – behoudens opzegging (zie onder) - automatisch verlengd, tenzij anders vermeld wordt in het aanbod.
7.2 De verlengingstermijn bedraagt maximaal één jaar. Informatie over de looptijd van uw abonnement wordt verstrekt in het aanbod en bij bestelling en kan ook altijd worden opgevraagd via de Klantenservice.
 
8. Opzegging van een abonnement
8.1 Een lopend abonnement kan altijd kosteloos worden omgezet in een ander abonnement van Young Crowds BV.
8.2 Om een abonnement te beëindigen, dient de afnemer minimaal zes weken voor verschijning van het laatste nummer van de eerste abonnementstermijn een bericht te sturen naar de Klantenservice. Dit kan telefonisch, schriftelijk en per email.
8.3 Na verstrijken van de eerste abonnementstermijn kan het abonnement elke maand beëindigd worden door een bericht te sturen naar de Klantenservice. Dit kan telefonisch, schriftelijk en per email.
 
9. Levering en bezorging
9.1 Young Crowds BV neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het uitvoeren van de bestelling en de levering en bezorging van producten en abonnementen. Indien een product onverhoopt niet op tijd of beschadigd is aangekomen, neemt de afnemer contact op met de Klantenservice. Indien een uitgave niet op tijd of niet is bezorgd, wordt het tijdschrift binnen 2 werkdagen nadat de Klantenservice het bericht van de afnemer hierover heeft ontvangen na geleverd.
9.2 In geval van een wijziging van het bezorgadres van een abonnement, informeert afnemer de Klantenservice 3 weken voor de ingangsdatum over de adreswijziging via een email of brief. Indien de Klantenservice de adreswijziging later ontvangt, kan Young Crowds niet instaan voor ongestoorde voortzetting van de bezorging.
9.3 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Young Crowds zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen blijft het herroepingsrecht (zie hieronder) van kracht. De kosten van de retourzending zijn bij een vervangend artikel voor Young Crowds. Als Young Crowds geen vervangend artikel kan leveren, krijgt de afnemer daarvan ook bericht. De bestelling komt dan te vervallen. De afnemer krijgt in dit geval het betaalde bedrag teruggestort op zijn of haar bank- of girorekening.
9.4 Young Crowds BV behoudt zich het recht voor om met de uitgave van een tijdschrift te stoppen. Zij heeft in dit geval de plicht om afnemers van een abonnement hier tijdig schriftelijk over te informeren. Young Crowds is na stopzetting niet verplicht nog verdere leveringen uit te voeren. Afnemers met een abonnement hebben recht op restitutie van het gedeelte van het vooruitbetaalde abonnementsgeld waar geen levering tegenover heeft gestaan.
 
10. Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de afnemer. Tijdens deze termijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product voldoet aan de specificaties uit het aanbod. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, neemt de afnemer binnen de termijn van 14 dagen contact op met de Klantenservice. De afnemer krijgt dan een retouradres opgegeven en instructies voor de retourzending. Vervolgens stuurt de afnemer het artikel in of met de originele verpakking terug. De abonnee heeft recht op terugbetaling van het betaalde bedrag of een vervangend artikel nadat de oorspronkelijke bestelling door Young Crowds zo is terugontvangen. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de afnemer.
 
11. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens
Young Crowds is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van bestellingen en nieuwe abonnementen met als doel om I) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Young Crowds en de besteller/abonnee en II) om een administratie bij te houden van alle bestellers en abonnees. Young Crowds respecteert de privacy van haar afnemers en abonnees. De abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de abonnee gaat akkoord met het privacy-beleid van Young Crowds.
 
12. Klachtenregeling en geschillen
12.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omgeschreven per email of brief worden ingediend bij de klantenservice van Young Crowds, zo snel mogelijk nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
12.2 Klachten die op deze wijze zijn ingediend bij Young Crowds worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, laat Young Crowds dit binnen 14 dagen weten, met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
12.3 Young Crowds wil adequaat en zorgvuldig omgaan met klachten van afnemers. Indien de afnemer van mening is dat Young Crowds deze doelstelling niet waarmaakt, stelt de directie het op prijs wanneer de afnemer schriftelijk contact opneemt met haar. De contactgegevens zijn vindbaar via de website van Young Crowds.
 
13. Aansprakelijkheid
Young Crowds is aansprakelijk voor door de afnemer geleden schade indien deze schade krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Young Crowds komt. Young Crowds is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door afnemers van enig door Young Crowds geleverd artikel, tenzij Young Crowds aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. Young Crowds is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Young Crowds gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Young Crowds, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Young Crowds, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Young Crowds. Abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van Young Crowds. Young Crowds is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het artikel is ontstaan en die niet binnen 14 dagen na openbaring schriftelijk aan Young Crowds is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal Young Crowds de abonnee op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier.
Het is abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat Young Crowds aan abonnee verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen Young Crowds en abonnee. De productvoorwaarden, waaronder abonnementsprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.
 
14. Overige bepalingen
14.1 Op deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch bij uitsluiting de bevoegde rechter.
14.2 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 januari 2012. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Leveringsvoorwaarden.